کروناویروس ها شامل ویروس های RNA دار تک رشته ای و دارای envelope هستند.ژنوم کرونا سنتز و کدینگ ۴گروه پروتئین ساختمانی ویروس را بر عهده دارد:
۱-پروتئین Spike (آنتی ژن S)که بصورت زوائد میخی بیرون زده مشاهده میشود و در شناسایی و ورود ویروس به سلول میزبان دخالت دارد.
۲- پروتئین نوکلئوکپسید (آنتی ژن N) در سنتز RNA ویروس و در نتیجه تکثیر ویروس اهمیت دارد.
۳پروتئین غشایی (آنتی ژن M) به ویروس شکل میدهد و انحنای غشایی را تقویت میکند و به نوکلئوکپسید متصل میشود.
۴-پروتئین envelope (آنتی ژن S) در مونتاژ و رهاسازی و پاتوژنز ویروس نقش دارد.

انواع متفاوتی از ویروسهای کرونا وجود دارند که باعث ایجاد علائم تنفسی و گاهی اوقات علائم مربوط به دستگاه گوارش میشوند.بیماری تنفسی میتواند از سرماخوردگی مرسوم تا ذات الریه(پنومونی) را در بربگیرد.در بیشتر افراد این علائم ضعیف ظاهر میشوند هرچند ویروس های کرونایی وجود دارد که میتوانند باعث بیماری های حاد شوند مانند SARS-COV که در سال ۲۰۰۳ در چین باعث بیماری سارس شد و MERS-COV که در خاورمیانه شناسایی شد،این ویروسها عامل سندرم حاد تنفسی در قرن اخیر بودند و کروناویروس جدید که از سوی سازمان بهداشت جهانی SARS-COV-۲ نامگذاری شده و باعث بیماری کویید ۱۹ میباشد نیز از این خانواده میباشد.