تمامی بخش ها برای شما مشترک گرامی فعال بوده و می توانید سرویس های مورد نظر را در تمامی شبانه روز دریافت نمایید امیدواریم با ارائه خدمات در طول شبانه روز رضایت شما و بیماران گرامی را جلب نماییم