اپلیکیشن بهبودرسان دارای نماد الکترونیکی ، نماد سامد بوده و در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه نیز مستقر می باشد