برچسب: برنامه ریزی

پدیداری و شناسایی کرونا ویروس جدید
  • سعید
  • 17 فروردین 1399
  • 0دیدگاه

در اواخر سال ۲۰۱۹ تعدادی پنومونی غیرقابل توضیح در ووهان چین گزارش شد که هیچ کدام از کیتهای تشخیصی موجود […]